Contact


Onderstaand vindt u de contactgegevens van onze school en het bestuur.


Directie 

Indien u de directeur wilt spreken dan is hij meestal op de volgende dagen aanwezig: maandag t/m vrijdag. U kunt ook via mail een afspraak maken. Ben Biesheuvel: B.Biesheuvel@obsannefrank.nl
 

Het volledige adres van onze school is: 

Obs Anne Frank       

Rozenstraat 36 

3353 VH Papendrecht 

078 6 15 15 82 

Email: info@obsannefrank.nl 

Website: www.obsannefrank.nl 


Het bevoegd gezag (bestuur) 

Onze school maakt deel uit maakt van de stichting Openbaar Onderwijs Papendrecht / Sliedrecht (OPOPS) welke geleid wordt door een bestuur. De door het bestuur aangestelde bestuursmanager geeft leiding aan de directies van de scholen. 


Bestuurskantoor St. OPOPSAfbeeldingsresultaat voor logo opops

Poldermolen 12 
3352 TH  Papendrecht 
Tel. 078-6449880  
Fax 078-6440399 
e-mail: info@opops.nl  

Mevr. C. Ligt, bestuursmanager 
 
Bereikbaarheid: 

Maandag 8.30 - 16.00 uur 

Dinsdag 8.30 - 15.00 uur 

Woensdag 8.30 - 12.30 uur 

Donderdag 8.30 - 16.00 uur 
 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het schoolbeleid. Deze vergaderingen zijn openbaar. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kunnen toehoorders verzocht worden de vergadering te verlaten. Regelmatig voert de MR overleg met de directie over belangrijke schoolzaken als: huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting, kwaliteit van het onderwijs, identiteit. Het bestuur dient in veel situaties eerst advies in te winnen van de MR, dan wel haar instemming te verkrijgen, alvorens tot besluitvorming kan worden overgegaan. De MR is een belangrijk orgaan binnen onze schoolorganisatie. Het stelt ouders en teamleden in staat om mee te denken en mee te praten over het beleid van de school. Leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. Verkiezingen vinden tegelijk plaats met de jaarvergadering van de ouderraad. De MR bestaat uit 3 ouders en3 personeelsleden. De oudergeleding van de MR behartigt de belangen van de ouders op beleidsmatig niveau. Naast de reguliere vergaderingen komt de GMR regelmatig bij elkaar. De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Twee MR-leden vertegenwoordigen onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). In deze GMR zijn alle Papendrechtse en Sliedrechtse openbare scholen vertegenwoordigd. U kunt contact opnemen met de MR via MR@obsannefrank.nl.

De Ouderraad (OR) 

De OR is een praktisch ingestelde groep ouders die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het samen met de leerkrachten organiseren van tal van activiteiten, zoals het sinterklaas-, kerst- en zomerfeest maar ook de jaarlijkse schoolreis.  

Tevens bespreekt de OR zaken die in de MR aan de orde zijn en die een breed draagvlak nodig hebben. Eens in de twee maanden komt de ouderraad van de obs Anne Frank bijeen, waarbij de  komende activiteiten worden besproken. In november vindt de jaarvergadering plaats. De Ouderraad legt dan verantwoording aan de ouders af over haar werk in het afgelopen schooljaar. De penningmeester legt voor het financiële gedeelte verantwoording af. Ook de begroting voor het komende jaar wordt dan gepresenteerd en aan de ouders wordt hiervoor goedkeuring gevraagd. Tevens wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepaald. Een Ouderraadslid wordt voor 2 jaar gekozen. De OR telt momenteel 12 leden.  

De vergaderingen van de MR en de OR zijn openbaar; het reglement van beide inspraakorganen ligt op school ter inzage. 

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via ov.annefrankschool@gmail.com

Misschien wel tot snel!