Specifieke onderwijsbehoeften


Wij streven er naar ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Kinderen met specifieke behoeften of problemen worden extra begeleid. Deze kinderen worden primair binnen onze eigen school opgevangen door de groepsleerkracht samen met de interne begeleider.

Alle mogelijkheden die onze school heeft om het kind die extra zorg te bieden die het nodig heeft, zullen worden aangewend. Dat kunnen hulpvoorzieningen binnen en buiten de eigen klas zijn. Dit kan plaatsvinden door de eigen groepsleerkracht of door de remedial teacher.


Het verhaal over de school geeft aan dat extra aandacht een vast onderdeel vormt in de werkwijze van de Anne Frankschool. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen deze direct. Blijven de prestaties echter toch achter, dan brengt de leerkracht het kind ter sprake in de leerlingenbespreking bij de Intern begeleider. Doordat obs Anne Frank zich verder heeft geprofessionaliseerd op dit gebied en er samengewerkt wordt met verschillende instanties gaan er verhoudingsgewijs weinig leerlingen naar het speciaal onderwijs. Ook ligt de oorzaak in het feit dat de Anne Frankschool door zijn schoolklimaat en werkwijze inspeelt op verschillen tussen de leerlingen. 

 

De manier waarop wij de extra zorg voor kinderen hebben vormgegeven is vastgelegd in de zorgstructuur binnen de school. 

Enkele belangrijke onderdelen van deze structuur zijn: 

 

A. Interne begeleiding. 

Binnen het team hebben drie leerkrachten de speciale taak van intern begeleider. Carolien van Assenderp is IB-er voor de groepen 1 t/m 3 en Patrick Middelkoop is er voor de groepen 4 t/m 8 en is coördinator interne begeleiding. 

De belangrijkste taken van de intern begeleiders zijn: 

• het samen met de leerkracht en ouders bekijken welke hulp gewenst c.q. noodzakelijk is 

• het begeleiden van leerkrachten 

• bewaken van de continuïteit van de zorg 

• bewaken van de continuïteit in het contact met de ouders 

• contacten onderhouden met hulpinstanties als: Centrum voor Jeugd en Gezin, CED, JGZ (Jeugd Gezondheidszorg), Maatschappelijk Werk, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden.  

 

B. Het ondersteuningsteam (OT) 

Leerkrachten merken aan kinderen die met een probleem zitten, dat ze zich slecht kunnen concentreren, dat ze hun schoolwerk minder goed maken, dat ze heel stil of juist heel erg druk worden. Soms vindt een leerkracht het moeilijk om met afwijkend gedrag van een kind om te gaan. 

In zulke gevallen zal hij/zij eerst praten met het kind en contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) om samen de situatie te bespreken. Het kan zijn, dat het kind, ouder(s)/verzorger(s) en leerkracht niet lukt om de problemen op te lossen of dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. De leerkracht kan dan, via de intern leerlingbegeleider (IB) van de school, de hulp inroepen van het ondersteuningsteam (OT). Hiervoor wordt eerst overlegd met en toestemming aan de ouders gevraagd. De ouders worden betrokken bij het traject van ondersteuning. 

 

Wie zitten er in het ondersteuningsteam (OT)? 

In het OT werken professionals met verschillende specialisme samen. 

De "kern" bezetting bestaat uit de: 

•Intern begeleider van de school.  

Dit is een gespecialiseerde leerkracht, die speciale taken heeft in de begeleiding van kinderen en die het ondersteuningstraject op school coördineert. 

•Leerkracht(en) van het kind. 

•Orthopedagoog 

Indien nodig test de orthopedagoog kinderen, ondersteunt en adviseert leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen. 

•Jeugdarts/jeugdverpleegkundige 

Deze onderzoekt kinderen op school en volgt de algemene ontwikkeling van het kind. 

•Schoolmaatschappelijk werker 

Deze helpt kinderen, ouders en leerkrachten als er problemen zijn met het gedrag van kinderen of wanneer er vragen en zorgen zijn over opgroeien en opvoeden. 

 

Afhankelijk van de (te verwachten) zorgen en vragen, kan het OT worden aangevuld met andere 

specialisten. Bijvoorbeeld een ambulant begeleider, logopedist, kinderfysiotherapeut, medewerker 

Jeugdteam, de pedagoog van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), deskundige vanuit het 

Speciaal (Basis) Onderwijs. 

Het kan wenselijk zijn ook informatie op te vragen bij bijv. de huisarts of een specialist. Hiervoor zal altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de ouder(s). 

 

Wat doet het ondersteuningsteam? 

De medewerkers van het OT kunnen aan de ouder(s) en/of leerkracht: 

• handelingsadvies geven m.b.t. de ontwikkeling van het kind 

• voorstellen tot een verwijzing naar iemand of een instantie met specifieke deskundigheid 

• voorstellen tot nader onderzoek naar de onderwijsbehoefte van het kind om weer zelf op 

school verder te kunnen 

• voorstellen doen tot een meer passend onderwijs aanbod binnen de school voor de leerling 

• beoordelen en adviseren tot een andere onderwijssoort, bijvoorbeeld Speciaal (Basis) 

Onderwijs. 

Ouders worden uitgenodigd bij de bespreking in het OT. School en ouder(s) onderhouden contact over de resultaten van het traject dat is afgesproken. 

 

C. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 

OBS Anne Frank maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Het Samenwerkingsverband (SWV) heeft met de scholen passend onderwijs ingericht. 

Passend onderwijs is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor alle leerlingen. 

Binnen het wettelijk systeem van passend onderwijs ontvangen scholen en het SWV middelen om het onderwijs te regelen en in te richten. We spreken over de basisondersteuning en de extra ondersteuning. 

Misschien wel tot snel!