De gezonde schoolDe Gezonde School is een belangrijk onderdeel van onze schoolorganisatie. Samen met ouders willen wij realiseren dat leerlingen lekker in hun vel zitten in een veilige en gezonde omgeving: Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst bouwen.


De Gezonde School is vormgegeven in onderstaande items: 
 

Vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon is er voor jullie!

Op obs Anne Frank is Patrick Middelkoop de vertrouwenspersoon. Zijn taak is enerzijds om signalen van ouders, leerlingen en/of leerkrachten op te vangen en hen de weg te wijzen hoe te handelen. Anderzijds kunt u een vertrouwelijk gesprek aanvragen om datgene te bespreken dat u belangrijk vindt om te willen delen.

Het is geenszins de bedoeling dat de vertrouwenspersoon het probleem op zal gaan lossen. Het kan wel zijn dat u verwezen wordt om het juiste pad te gaan bewandelen dat voor uw situatie nodig zou kunnen zijn.

Het is belangrijk te weten, dat de klacht vertrouwelijk behandeld wordt. (zie hoofdstuk Klachtenregeling in de Schoolgids op de website). Het is mogelijk om na school of evt. vrijdagmiddag onder schooltijd een afspraak te plannen. 

Om een afspraak met Patrick Middelkoop te maken, doet u het volgende: 

- Stuur een mail naar: p.middelkoop@obsannefrank.nl onder de noemer vertrouwenspersoon.

- Doe een brief in de brievenbus dat binnenkort in de school hangt.
 

PBS 

Positive Behavior Support is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Leerlingen weten welk gedrag van ze wordt verwacht. Vanuit gemeenschappelijke waarden (respect, veiligheid, verantwoordelijkheid) bepaalt het schoolteam gezamenlijk welk gedrag van kinderen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de school worden deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd en visueel gemaakt. 
 

Gedrag oefenen 

De gedragsverwachtingen worden regelmatig geoefend en herhaald, zodat leerlingen precies weten wat er van hen wordt verwacht. Zo is het makkelijker om het gewenste gedrag te laten zien. Door middel van posters in het gebouw kunt u zien welke gedragsverwachtingen worden geoefend. 


Belonen en aanmoedigen 

Om gedrag structureel aan te moedigen, ontwikkelt de school een beloningssysteem dat door alle medewerkers van de school wordt gebruikt. De verhouding tussen positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4:1. De aandacht voor ongewenst gedrag wordt klein gehouden. Wanneer een leerling zich niet aan een gedragsverwachting houdt, volgt een consequentie. Voor zowel leerlingen als leerkrachten is duidelijk hoe die consequentie er uitziet. 


Kanjertraining 

Op de Anne Frankschool wordt er met KANJER gewerkt. De Kanjertraining is beoordeeld door het NJi als een van de zes beste anti pestprogramma's. De Kanjertraining is een training waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd. De Kanjertraining bevordert de sociale interactie; nodigt uit tot kritische meningsvorming; is gericht op ontwikkeling van eigen identiteit; bevordert activiteiten waarbij de buitenwereld wordt betrokken en besteedt aandacht aan conflicthantering.  


Kanjertraining/Pestprotocol/Gedragsprotocol  

In alle klassen worden lessen gegeven van de Kanjertraining of PBS. Deze methodes zijn er op gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Soms is er meer nodig. Er is bijvoorbeeld sprake van pestgedrag. Hiervoor hanteren we het pestprotocol van de Kanjertraining. Jaarlijks stellen wij 'pesten' weer ter discussie in de zogenaamde Pestweek  


Enquête  

Twee keer per jaar houden wij een enquête onder leerlingen. De leerlingen vullen signaleringslijsten in. De bedoeling van deze enquête is het zo goed mogelijk in beeld krijgen van wat er goed en minder goed gaat in de klas. Kinderen geven aan hoe ze zich voelen bij vragen als: 'Als ik aan mijn klasgenoten denk' , 'In de kleine pauze' '' Als ik aan school denk', 'Als ik extra hulp nodig heb'. Onze vertrouwenspersoon screent deze lijsten en onderneemt wanneer nodig actie.  


Calamiteitenplan  

Een aantal keer per jaar zal er met de groepen en de hele school geoefend worden om zo veilig en vlot mogelijk de school te verlaten en zich te verzamelen op een vaste plek op het plein. De veiligheidsmaterialen, zoals brandblusmiddelen e.d., worden jaarlijks gecontroleerd. De speeltoestellen zelfs wekelijks. Deze zaken voldoen aan alle veiligheidseisen.
 

Ik eet het beter 

Elk schooljaar brengt Ik eet het beter een gezonde leefstijl onder de aandacht. Met leuke, interactieve lesprogramma's die via het digibord bruikbaar zijn. Elke schoolweek is er de online Vraag van de Week, een korte, uitdagende opdracht over gezond eten. 

We starten het schooljaar met de Week van de Pauzehap: vijf dagen in het teken van lekkere en gezonde tussendoortjes voor groep 5 t/m 8. Onze groepen 6,7 en 8 volgen verschillende lesprogramma's: leerlingen doen smaaktesten, maken gezonde smoothies, ontdekken voedingsstoffen en lunchen met elkaar 
 

Tussendoortjes 

Bijna alle kinderen nemen iets te eten mee voor tijdens het melkdrinken. We constateren dat er steeds vaker zogenaamde "snoepkoeken" meegenomen worden. In het kader van het onderwijs m.b.t. gezond gedrag vinden we dat een slechte zaak. Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook op dit gebied de kinderen op te voeden. Overgewicht onder jongeren is inmiddels een serieus probleem. Lopende dit schooljaar zullen wij u richtlijnen geven over wat uw kind, als tussendoortje, wel en niet mee naar school mag nemen. Om deze reden hebben wij jaren geleden de zogenaamde fruitdag in de school gebracht. Deze fruitdag is iedere woensdag. 
 

Verjaardagen 

Als kinderen jarig zijn, wordt dit uiteraard ook in de groep gevierd. De jarige mag zijn klasgenoten en leerkracht natuurlijk trakteren. De jarige gaat "de klassen rond" uit zijn of haar bouw rond. Snoep trakteren is niet verboden, maar "verstandig snoepen wordt aanbevolen ........."  www.gezondtrakteren.nl  

Sportactiviteiten 

De leerlingen van de obs Anne Frank doen jaarlijks aan een groot aantal sportevenementen mee. Onze school heeft als uitgangspunt dat prettig en gezellig meedoen veel belangrijker is dan winnen. De kinderen worden dan ook gestimuleerd om mee te doen aan de diverse toernooien. Op deze manier komen de kinderen al op jonge leeftijd in contact met allerlei leuke en soms onbekende sporten. Daarbij is het bewegen belangrijk, maar ook het sociale aspect mag niet vergeten worden. Vaak wordt voor de begeleiding van leerlingen regelmatig een beroep gedaan op ouders. 
 

Kies voor Hart en Sport 

'Sport en bewegen is leuk en nog gezond ook!' Dat is het motto voor 'Kies voor Hart en Sport. Het is een manier om de aandacht voor de gezondheid van hart en vaten. Dit project maakt de kinderen van de bovenbouw ervan bewust dat er altijd een sport in de buurt is die bij ze past. Dat leren de kinderen tijdens speciale lessen op school, maar ze ervaren het ook in de praktijk. Ze maken kennis met een grote verscheidenheid aan sport(en) en bewegen in de buurten. Na afloop kunnen ze weloverwogen beslissen of de gekozen tak van sport iets voor ze is. 

Misschien wel tot snel!