Ouderparticipatie


Betrokkenheid van ouders vertelt het kind, dat wat het op school doet voor zijn ouders belangrijk is. Praten over de belevenissen van de dag, belangstelling hebben voor meegebracht werk is een kleine moeite. Het werkje ophangen, al is het maar voor een dag, is van groot belang. Gaat het werk echter direct de papierbak in, dan betekent dit dat de inspanningen op school voor de ouders geen waarde hebben. Waarom zou dit kind dan nog zijn best doen op school?


De opvoeding van kinderen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. De kinderen brengen echter ook een groot deel van de dag op school door. Daarom moet de opvoeding een samenspel zijn tussen ouders en school. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders zijn dus van groot belang. Het contact moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn 

We verwachten van de ouders dat als zij het ergens niet mee eens zijn of merken dat er iets niet goed gaat met hun kind, contact met ons opnemen. Met overleg is het ons tot nu toe meestal gelukt om een oplossing te vinden! 
 

Contacten over het onderwijs en de school  

Contact tussen u en de leerkracht vinden wij belangrijk. In de meeste gevallen kunt u na schooltijd met de leerkracht praten. Voor een langer gesprek is het prettiger dat u afspreekt.  

In alle groepen wordt aan het begin van het schooljaar een kennismakingsavond georganiseerd. U kunt dan nader kennismaken met de leerkracht en een kijkje nemen in de groep(en). 


De leerkrachten van groep 1/2 voeren met de ouders twee maal per schooljaar 10-minuten gesprekken over de ontwikkeling van hun kind. Voorafgaand aan dit gesprek kunnen de plakboeken van de kinderen bekeken worden. Tijdens het gesprek krijgen de ouders informatie over de vorderingen van hun kind m.b.t. de diverse ontwikkelingsgebieden.  
 

In groep 3 t/m 8 ontvangt u drie maal per jaar een rapport over de vorderingen van uw kind. 

Tijdens de 10-minuten gesprekken in november en maart wordt dit rapport met u besproken en kunt u het werk van uw kind bekijken. 


Het kan natuurlijk ook noodzakelijk zijn dat u vaker met de leerkracht van gedachten wisselt, omdat dit in het belang van uw kind is. In dit geval wordt een afspraak gemaakt. Het initiatief tot het voeren van dergelijke extra gesprekken kan zowel van u als van de leerkracht uitgaan.  


In februari organiseert de leerkracht van groep 8 de adviseringsgesprekken ten behoeve van de schoolkeuze (voortgezet onderwijs) van uw kind. 


Naast de specifieke informatievoorziening over uw kind is er ook sprake van algemene informatie.  

Maandelijks verschijnt het Infoblad voor alle ouders en af en toe een nieuwsbrief uit de groep van uw kind. Jaarlijks geeft de school de bijlage schoolgids met daarin de jaarkalender uit.  
 

Het Ouderportaal

Als communicatiemiddel gebruiken we het Ouderportaal. Zodra uw kind voor het eerst bij ons op school komt ontvangt u via de leerkracht een aanmeldcode. Zo kunt u via het Ouderportaal contact opnemen met de leerkracht, verlof aanvragen, uw kind afmelden, inschrijven voor de oudergesprekken, foto's bekijken en nieuwsberichten lezen.
 

Hulp-ouders 

- Regelmatige hulp
Bij speel-leerspelletjes, lezen, het documentatiecentrum, handenarbeid, enz. zijn er hulpouders die de school ondersteunen. Dit gebeurt in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

- Af en toe helpen
Bij het kinderboekenweekproject, installeren van software, sportdag, excursies, schoonmaken van speelmateriaal, de startfeest en eindweek en overblijven wordt de hulp van ouders ingeroepen. Ook op de jaarlijkse "versieravond", waarbij ouders en medewerkers de school in kerstsfeer omtoveren, is die hulp enorm belangrijk. 

Voor deze hulp krijgt u altijd een uitnodiging of u kunt zich inschrijven op de kennismakingsavond. In de laatste schoolmaand bedanken de kinderen de hulpouders. 
 

Communicatie via e-mail 

We merken vaak dat ouders niet voldoende op de hoogte zijn. Met digitale nieuwsbrieven willen wij u beter bereiken. 


Inloopavonden 

De school organiseert inloopavonden. Ouders kunnen dan samen met hun kind de klas en het werk van een bepaalde periode bekijken. Deze avonden worden halverwege een rapportperiode gehouden. Ouders zijn dan beter op de hoogte van het werk en het wel en wee van hun kind. 


Themaochtenden bij de kleuters 

Voor kinderen is het erg leuk als thuis ook over het thema gesproken en gespeeld wordt. Daarom willen wij u graag goed op de hoogte houden van alle thema's en activiteiten binnen de groep en wat u daar thuis mee kunt doen. 

Hoe gaan we dit doen? 
We organiseren in de week voor de start van het nieuwe thema een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op woensdag van 8.30 tot 9.00 uur. Wij zullen u voorafgaand aan de bijeenkomst informeren over de inhoud van het thema. Bij iedere bijeenkomst krijgen ouders de ouderbrochure, de praatplaat en de woorden die centraal staan mee naar huis. Natuurlijk is er ook tijd om vragen te stellen. 

Misschien wel tot snel!