Hoogbegaafdheid


Op onze school werkt juf Kimberly als leerkracht in de Plusgroep. Zij is afgestudeerd op het gebied van hoogbegaafdheid. Naast haar werk als HB-leerkracht stuurt zij ook leerkrachten op andere basisscholen binnen de OPOPS aan op dit vakgebied.


De Anne Frank school wil bekend staan als De school waar de talenten van elk kind optimaal tot ontwikkeling komen.

Lees "elk kind" dus ook het hoogbegaafde kind.

Kinderen die meer aankunnen krijgen dus ook onze aandacht.

Binnen onze klassen bieden de leerkrachten een compact regulier onderwijsprogramma aan op de domeinen: rekenen, taal, spelling en lezen. De tijd die overblijft vullen we op door een verdiepend onderwijsprogramma aan te bieden op de domeinen rekenen taal en wereldverkenning.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 die naast het compacte programma nog meer uitdaging aan kunnen gaan 1 dagdeel in de week naar een plusklas waar ze verbreden met het vak Filosoferen (uitbreiding van het reguliere curriculum) en verdiepen op de vakken: wereldverkenning en expressie. In de plusklas wordt een beroep op het probleemoplossend vermogen en de creativiteit van de leerling gedaan. We werken in de vorm van projecten. De leerlingen leren in de plusklas vooral aan hun vaardigheden te werken (beter bekend als het "leren leren"). Dit doen we d.m.v. het Tasc-model.
 


 

Bron: Wallace, B. ( 2002). Teaching Thinking Skills Across The Early Years. A practical approach for children aged 4‐7. London: David Fulton Publishers.

Misschien wel tot snel!