MR/OR


Hier vindt u informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR).


De Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het schoolbeleid. Deze vergaderingen zijn openbaar. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kunnen toehoorders verzocht worden de vergadering te verlaten. Regelmatig voert de MR overleg met de directie over belangrijke schoolzaken als: huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting, kwaliteit van het onderwijs, identiteit. Het bestuur dient in veel situaties eerst advies in te winnen van de MR, dan wel haar instemming te verkrijgen, alvorens tot besluitvorming kan worden overgegaan. De MR is een belangrijk orgaan binnen onze schoolorganisatie. Het stelt ouders en teamleden in staat om mee te denken en mee te praten over het beleid van de school. Leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. Verkiezingen vinden tegelijk plaats met de jaarvergadering van de ouderraad. De MR bestaat uit 3 ouders en3 personeelsleden. De oudergeleding van de MR behartigt de belangen van de ouders op beleidsmatig niveau. Naast de reguliere vergaderingen komt de GMR regelmatig bij elkaar. De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Eén MR-lid vertegenwoordigt onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). In deze GMR zijn alle Papendrechtse en Sliedrechtse openbare scholen vertegenwoordigd. U kunt contact opnemen met de MR via MR@obsannefrank.nl.

De Ouderraad (OR) 

De OR is een praktisch ingestelde groep ouders die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de schoolfotograaf en het samen met de leerkrachten organiseren van tal van activiteiten, zoals het sinterklaas-, kerst- en zomerfeest maar ook de jaarlijkse schoolreis.  

Tevens bespreekt de OR zaken die in de MR aan de orde zijn en die een breed draagvlak nodig hebben. Eens in de twee maanden komt de ouderraad van de obs Anne Frank bijeen, waarbij de  komende activiteiten worden besproken. In november vindt de jaarvergadering plaats. De Ouderraad legt dan verantwoording aan de ouders af over haar werk in het afgelopen schooljaar. De penningmeester legt voor het financiële gedeelte verantwoording af. Ook de begroting voor het komende jaar wordt dan gepresenteerd en aan de ouders wordt hiervoor goedkeuring gevraagd. Tevens wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepaald. Een Ouderraadslid wordt voor 2 jaar gekozen. De OR telt momenteel 12 leden.  

De vergaderingen van de MR en de OR zijn openbaar; het reglement van beide inspraakorganen ligt op school ter inzage. 

U kunt contact opnemen met de Ouderraad via ov.annefrankschool@gmail.com

De notulen van de MR vergaderingen vindt u hier.

Misschien wel tot snel!