Modern onderwijs


Obs Anne Frank wil kinderen voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatie - technologie een steeds grotere rol speelt. Kinderen zullen zelfstandig moeten kunnen werken met de moderne technologieën. Tevens willen we de kinderen laten zien dat de computer niet een instrument is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel van de maatschappij waarin wij leven. Kinderen moeten kunnen omgaan met een aantal facetten van de computer zoals besturingssoftware, tekstverwerking en presentatiesoftware maar ook communicatiemogelijkheden zoals internet en e-mail. De software die wij gebruiken is deels methodegebonden en deels niet-methodegebonden.


Multimediaspecialisten  

Op onze school zijn 2 leerkrachten, meester Martijn en juf Annemarie, afgestudeerd als Multimediaspecialist. Zo hebben wij een Multimediaspecialist in de onderbouw en midden-/bovenbouw. Zij zorgen er o.a. voor dat de leerkrachten op een leerzame manier verschillende moderne media kunnen integreren in het onderwijs binnen hun eigen groep. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van Ipads, tablets en Snappet en werken we met programma's als Tiggly, Osmo, Dash & Dot, Makey Makey en Ozobot. Daarnaast wordt er door de leerlingen ook regelmatig gebruik gemaakt van de 3D printer. Een extern bedrijf beheert het netwerk. Daarnaast is er een vrijwilliger op school aanwezig om storingen te verhelpen. 
 

Communicatie  

Regelmatig ontvangt u als ouder(s)/verzorger(s) de nieuwsbrief vanuit de directie en/of de infobrief vanuit de groep. Als communicatiemiddel gebruiken we het Ouderportaal. Zodra uw kind voor het eerst bij ons op school komt ontvangt u via de leerkracht een aanmeldcode. Zo kunt u via het Ouderportaal contact opnemen met de leerkracht, verlof aanvragen, uw kind afmelden, inschrijven voor de oudergesprekken, foto's bekijken en nieuwsberichten lezen. Voor vragen over het Ouderportaal kunt u terecht bij onze communicatiecoördinator, juf Annemarie.
 

Tablets/Laptops/Desktops  

De groepen 1 t/m 3 wordt dagelijks gewerkt met de Ipads en tablets. In de groepen 4 t/m 8 werkt iedere leerling met een 'eigen' tablet.  
 


 

Tabletgestuurd onderwijs met Snappet 

Om het onderwijs op de Anne Frankschool zoveel mogelijk 'op maat' te maken is het team zo'n 10 jaar geleden gestart met de 1 zorgroute om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden naar betere opbrengsten. Deze manier van werken is in de tussentijd verbeterd en we behalen hogere opbrengsten. We constateren echter dat het nog beter kan; in de praktijk kan er maximaal met 4 niveaugroepen gewerkt worden. De ambitie van ons team is dat we het liefst nog beter op het niveau van het individu de leerstof willen aanbieden. 

Daarnaast lopen we er in de praktijk tegenaan dat kinderen zich niet volgens de leerlijn van de methode ontwikkelen. Sommige kinderen hebben een achterstand, anderen een voorsprong en een deel ontwikkelt zich min of meer volgens de leerlijnen. Door middel van klassenmanagement en de niveaugroepen die gehanteerd worden kunnen we hier deels antwoord op geven. We weten dat kinderen zich niet lineair en volgens de leerlijnen ontwikkelen. Onze ambitie is om het onderwijs dat wij aanbieden meer concentrisch en individueel van aard te laten zijn. Zonder tablets is dat moeilijk te realiseren. 

Wij vinden dat tabletgestuurd onderwijs met Snappet hier de oplossing voor is. Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en diverse zaakvakken in de groepen 4 t/m 8 die overeenkomt met de methodes die wij op school hanteren. 

Snappet geeft de leerling direct feedback op eigen werk. De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (eigen niveau, eigen leerlijn). Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan. Ook kan er geoefend worden aan eigen leerdoelen. Daarnaast is het ook mogelijk dat opdrachten voorgelezen kunnen worden. 

De leerkracht kan via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Er kan veel sneller ingegrepen en bijgestuurd worden op het leerproces. 

Voor vragen m.b.t. Snappet kunt u terecht bij meester Martijn.
 

Digitaal schoolbord  

In totaal zijn er in de afgelopen jaren alle klassen voorzien van digitale schoolborden of touchscreens. Hiermee is er de mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm kunt laten zien ook kunt projecteren op het digitale schoolbord. Dit betekent dat je tijdens de lessen op een eenvoudige manier gebruik kunt maken van informatie op websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, inter - actieve teksten, presentaties enz. Het digibord wordt ook gebruikt voor presentaties met een boekbespreking of spreekbeurt. 

Misschien wel tot snel!