Voor het eerst naar school


Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het hele dagen naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig inschrijft. Na de inschrijving, ruim voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een kennismaking.


Een gesprek met één van de directieleden gaat gewoonlijk vooraf aan de inschrijving van een nieuwe leerling. Hierin bespreken we met de ouders: 

  • alle vragen die zij hebben t.o.v. de school  

  • hoe zij hun kind zien 

  • wat de school moet weten om hun kind goed op te vangen 

  • hoe de kennismaking gaat verlopen 

  • wanneer de ouders en de groepsleerkracht elkaar weer spreken 

 

Wanneer de ouders en het directielid de verwachting hebben dat de school kan bieden wat de leerling nodig heeft, dan wordt het kind ingeschreven. Op het inschrijvingsformulier staan de vragen die de onderwijswet voorschrijft.  

Om alvast een beetje te wennen, mag het kind vijf ochtenden meedraaien. Voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging per post van de kleuterleerkrachten om samen met u wenafspraken te komen maken.

 

Inschrijven nieuwe leerlingen (tijdens het schooljaar):  

Ook in de loop van het schooljaar komen nieuwe kinderen op school. Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met de directeur. Hij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft u alle gewenste informatie. Tevens krijgt u de gelegenheid de school te bekijken.  

 

De start op obs Anne Frank:  

Op obs Anne Frank zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep.  

Ontwikkeling: 

Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten van groep 1 en 2 bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en werksituaties. Deze bevindingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem Bosos en Zien.

Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij:  

- sociaal emotioneel gedrag  

- zelfredzaamheid  

- werkgedrag  

- zintuiglijke ontwikkeling  

- taalontwikkeling  

- spelgedrag  

- hoeveelheid/ordenen 

- kringgedrag 

 -motoriek  
 

De overgang van groep 1 naar 2 en 3  

Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond de groep herfstkinderen. Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Om dit waar te maken willen we niet automatisch alle herfstkinderen 2 jaar in de groepen 1 en 2 laten verblijven, maar voor ieder kind individueel beslissen of verlenging of juist verkorting van de kleuterperiode het beste is. Bij de keuze voor verkorting of verlenging van de kleuterperiode is het bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, niet de kalenderleeftijd. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of bij een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de beslissing.  

 

Na de kleuterperiode 

Aanbieding van leerstof geschiedt in eerste instantie klassikaal. In de verwerkingsopdrachten vindt er een brede differentiatie plaats passend bij de ontwikkeling en vaardigheden van uw kind. (zie ook kwaliteitszorg) Aan de hand van toetsen en observaties houden de leerkrachten nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen bij. Naast het didactische programma wordt in alle groepen intensief gewerkt aan zelfstandigheid, samen werken, bewustwording van eigen verantwoordelijkheid, stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheid. 

 

Indien u meer over onze school wilt weten, dan nodigen wij u graag uit om een afspraak te maken.

Namens het team van o.b.s. Anne Frank:                                                            
Ben Biesheuvel, directeur
078 - 6151582
info@obsannefrank.nl

Misschien wel tot snel!